کاربرد روانشناسی

مهمترین کاربرد برای سایکولوژی در زمینه بهداشت روان است که روانشناسان با استفاده از اصول ، تحقیقات و یافته های بالینی به مراجعه کنندگان در مدیریت و غلبه بر علائم روان پریشی و بیماری روانی کمک می کنند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.