هدف سایکولوژی

هدف سایکولوژی این است که بتواند رفتارهای آینده را از یافته های تحقیقات تجربی پیش بینی کند. اگر یک پیش بینی تأیید نشود ، ممکن است لازم باشد توضیحی که بر اساس آن تنظیم شده است ، تجدید نظر شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.