راهبردهای مقابله ای افراد در برابر بیماری چیست؟

به طور کلی راهبردهای مقابله ای روی این موارد موثر است:

  1. متابعت درمانی از مصرف به موقع داروها
  2. متابعت از دستورات پزشکان
  3. همکاری درونی فرد با بینش او نسبت به بیماریش در جهت بهبود یافتن که با عواطف فرد گره می خورد و در برابر نیروهای مقاوم به  درمان عمل می کند.

http://www.iranpajohesh.com/images/p-matn/download.jpgعوامل دیگری نیز وجود دارد که در شکل گیری درمان موثر است:

  1. شخصیت فرد

*اینکه فردی درونگرا[1]ست یا برونگرا[2].چون افراد درونگرا در مورد ادراک بیماری منفی تر دارند تا افراد برونگرا.

*یا اینکه فرد چقدر گشودگی به تجربیات[3] دارد و هر چه بیشتر داشته باشد ادراک بیماری مثبت تری خواهد داشت.

*و اینکه چقدر فرد قدرت توافق پذیری[4] بالایی دارد که این خود بسیار در ادراک بیماری بهتر داشتن موثر است.

*و نوروتیک [5]بودن و نبودن فرد در مثبت و منفی تر شدن ادراک بیماری خیلی  دخیل است.

*و درنهایت فرد چقدر وجدانگرایی[6] دارد. هر چقدر میزان آن بالا باشد فرد بیماری را تهدید کننده تر می بیند.

  • شبکه های اجتماعی و حمایت اجتماعی

به این معنا که به هر میزان که محیط اجتماعی فرد غنی تر باشد و حمایت های  اجتماعی خوبی دریافت کند ادراک بیماری در او مثبت تر خواهد بود.

در این میان علاوه بر موارد ذکر شده، ادراک بیماری به عوامل دیگری همچون، تجربه های پیشین افراد، عوامل اجتماعی و فرهنگی، باورها و عقاید افراد نیز بستگی دارد.


[1] introverted

[2] Extroverted

[3] Openness to experiences

[4] Agreeableness

[5] Neurotic

[6] Counscientiousness

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.