در زمان حادث شدن استرس و فشار روانی چه باید کرد

اصولا در زمان حادث شدن استرس و فشار روانی، اگر از رویارویی استفاده می کنیم، می توان از جنبه هیجانی با عامل استرس زا ، استفاده کنیم و به جای خود مسئله، هیجان ناشی از مسئله را تخفیف دهیم.یعنی هیجان مدارانه عمل کنیم.اما زمانیکه مسئله قابل حل شدن باشد، فرد روی می آورد به حل مسئله و  آن را برطرف می کند.

به هر روی می توان با توصیه هایی که روانشناسان سلامت ارائه می دهد، بار فشار روانی ناشی از عوامل استرس زا، را کم کرد. می توان خود را تشویق کرد و به خود در هر زمینه ای فرصت کافی داد، عجول نبود، و اعتماد به نفس بیشتری داشت. و حس شوخ طبعی خود را حفظ کرد تا از درون و به قولی منابع درونی را ارتقاء بخشید تا فشار بیرونی، هر چه کمرنگ تر جلوه کند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.